Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre elektrický predaj E- vstupeniek ZOO BRATISLAVA

Zoologická záhrada Bratislava (ďalej len predajca)

Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava 4
IČO: 00 179 710
DIČ: 2020 801 728

Zriadená: Zriaďovacia listina schválená MZ hl. m. SR Bratislavy č. 725/2009

 

Predajca vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako ,,VOP“), pre  upresnenie právnych vzťahov medzi Majiteľom kúpenej Vstupenky a Predajcom.

 

 1. Definícia pojmov

 

Zákazník

Zákazník je osoba, ktorá si zakúpila E-Vstupenku prostredníctvom Služby na webovej stránke na doméne zoobratislava.etickets.sk

 

Predajca

Predajca je Zoologická záhrada Bratislava obecná príspevková organizácia

 

Služba

Ide o samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie elektronických E-Vstupeniek

 

E-Vstupenka

E-Vstupenka sa rozumie doklad vystavený Predajcom v elektronickej forme, ktorý oprávňuje jeho majiteľa podľa typu E-vstupenky k vstupu do areálu ZOO, tj. službu na voľný čas. Aktuálne ceny E-vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke zoobratislava.etickets.sk.

 

 1. Objednanie, uzatvorenie zmluvy a platba vstupenky

 

 • Prostredníctvom systému elektronického predaja E-vstupeniek môže Zákazník objednať a zakúpiť iba vybraný typ vstupeniek, ktoré Predajca prezentuje na webovej stránke zoobratislava.sk
 • Typ E-vstupenky, ktorý nie je Predajcom prezentovaná na webovej stránke a nie je možné objednať alebo ich zakúpiť prostredníctvom elektronického systému určený na predaj E-vstupeniek si Zákazník môže takúto vstupenku zakúpiť osobne na pokladni Predajcu.
 • Dostupnosť E-vstupeniek bude vždy potvrdená na základe objednávky Zákazníka. Objednávku Zákazník urobí za pomoci riadne vyplneného objednávkového formulára zverejneného na webovej stránke Predajcu. Súčasťou objednávky je vždy potvrdenie spôsobu a adresy na doručenie E-vstupenky a spôsob platby. Potvrdená objednávka je záväzná a na základe jej potvrdenia bude Zákazník kontaktovaný emailom.
 • Uzatvorením zmluvy Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na VOP je Zákazník dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočneným objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi včas a úplne zoznámiť. Tieto VOP sú uvedené na webovej stránke Predajcu.
 • Platba za E-vstupenky je možná prostredníctvom elektronických transakcií platobnou kartou v zabezpečenom platobnom systéme GPwebpay, ktorý akceptuje tieto druhy platobných kariet:
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • VISA
 • VISA Electron
 • VPAY
 • Diners Club International/DISCOVER

 

 • Maximálny počet E-vstupeniek, ktoré je možné zakúpiť na jedného zákazníka, nie je obmedzený
 • Po zaplatení ceny E-vstupenky prostredníctvom platobnej karty bude Zákazníkovi E-vstupenka zaslaná obratom v elektronickej podobe vo formáte PDF na adresu elektronickej pošty uvedenú Zákazníkom v objednávkovom formulári.

 

 1. Doba platnosti a uplatnenie E-vstupeniek

 

 • E-vstupenka je platná do doby uvedenej na vstupenke. Je platná počas otváracej doby ZOO Bratislava. Otváracie doby sú stanovené rôzne počas roka a ich rozpis je uvedený na webe www.zoobratislava.sk
 • Zákazník obdrží zakúpene E-vstupenky e-mailom, ako prílohu vo formáte PDF. Každá zo vstupeniek obsahuje unikátny a nemenný QR kód, ktorý je určený k identifikácií na čítacích zariadeniach na turniketoch pri vstupe do ZOO Bratislava. Bez platného a poškodeného QR kódu je E-vstupenka neplatná.
 • Zákazník môže E- vstupenku vytlačiť alebo si ju môže stiahnuť do svojho mobilného zariadenia (smartfón, tablet) a pri vstupe predloží vstupenku s platným QR kódom k čítačke na turniketoch pri vstupe do areálu ZOO

 

 1. Práva a povinnosti Zákazníka

 

 • Zákazník kúpou E-vstupenky do ZOO Bratislava vstupuje do zmluvného vzťahu so ZOO Bratislava
 • Zákazník je oprávnený použiť E-vstupenku na vstup do ZOO Bratislava.
 • Zákazník je povinný na vyzvanie Predajcu predložiť platný preukaz totožnosti.
 • Zákazník je povinný okamžite pri doručení E- vstupenky skontrolovať jej úplnosť a správnosť (najmä dátum vystavenia a platnosti, typ vstupného, cenu). Prípadné reklamácie týkajúce sa obsahu je Zákazník povinný oznámiť bezprostredne po ich obdržaní, Predajcovi na jeho emailovú adresu zoo@zoobratislava.sk, prípadne telefonicky na čísle 00421 2 6010 2111, či osobne v pokladni Predajcu.

 

 

 1. Reklamačný Poriadok

 

 • Po zakúpení E-vstupenky, nie je možné od zmluvy s predajcom odstúpiť a žiadať vrátenie peňazí. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného, ak zákazník E-vstupenku nevyužije v stanovenej lehote.
 • Reklamácia obsahu E- vstupeniek najmä tlačových chýb, neúplnosti či nesprávnosti údajov alebo označenie druhu vstupenky rieši Predajca najneskôr v lehote 14 pracovných dní. O výsledku reklamácie bude Zákazník informovaný e-mailom či telefonicky.

 

 1. Ochrana osobných údajov Zákazníka

 

 • Zoologická Záhrada Bratislava v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Zákazníkov predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, mailový kontakt telefónny kontakt, dátum narodenia, a to na marketingové účely. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné.
 • Zakúpením E-vstupenky udeľuje Zákazník v zmysle zákona Z.z. o ochrane osobných údajov Zoologickej Záhrade Bratislava súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva Zákazníka E-vstupenky podľa zákona o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.
 • Zoologická Záhrada Bratislava sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.
 • Zoologická Záhrada Bratislava sa zároveň zaväzuje v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajov.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu

 

 1. Záverečné ustanovenie

 

 • Zakúpením Vstupenky vyjadruje Zákazník súhlas s týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Predajcu.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť deň po ich zverejnení, tj. 15.4.2018.